கனடாவாழ் மண்டைதீவு கத்தோலிக்க மக்களின் நத்தார் ஒன்றுகூடல்  நிகழ்வின் நிழல்படங்கள்- 2016
03.12.2016